+2 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (50 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

این محتویات فایل bash_profile هست :

export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 1.7) 
export M2_HOME=/usr/local/apache-maven/apache-maven-3.3.3
export M2=$M2_HOME/bin
export PATH=$M2:$PATH
export PATH=${PATH}:/usr/local/mysql/bin/

زمانیکه دستور sqld رو اجرا میکنم به صورت

sudo ./mysqld

خطای command not found میگیرم.

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

وقتی در ابتدای یک دستور در لینوکس از ./ استفاده می کنید یعنی اینکه دستوری که بعد از ./ می آید در فولدر جاری وجود دارد و اگر وجود نداشته باشد پیغام command not found میگیرید. mysqld  معمولا درون فولدر های سیستمی لینوکس که فایل های executable درون آن قرار دارد مثل /usr/sbin/mysqld قرار دارد، بنابراین شما باید ./ را از ابتدای دستور mysqld حذف کنید.

قبل توسط (50 امتیاز)
ممنون. mysql روی مک نصب شده. راه حل شما رو تست کردم خطاهای زیر رو میده :

2015-11-11T07:30:21.807006Z 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details).
2015-11-11T07:30:21.807285Z 0 [Warning] Insecure configuration for --secure-file-priv: Current value does not restrict location of generated files. Consider setting it to a valid, non-empty path.
2015-11-11T07:30:21.807326Z 0 [Note] mysqld (mysqld 5.7.9) starting as process 21895 ...
2015-11-11T07:30:21.864366Z 0 [Warning] Setting lower_case_table_names=2 because file system for /usr/local/mysql-5.7.9-osx10.9-x86_64/data/ is case insensitive
2015-11-11T07:30:21.864416Z 0 [ERROR] Fatal error: Please read "Security" section of the manual to find out how to run mysqld as root!
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
+1
باید دستور sudo mysqld را اجرا کنید. مثل اینکه مشکل دسترسی root داره.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 361 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 223 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 237 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 219 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 5.7هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2.7هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 134 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 269 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 2.7هزار بازدید
...