+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (922 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
با توجه به اینکه زبان های Functional حلقه های for یا while ندارند چگونه می توان از قابلیتی معادل آنها در اینگونه زبان ها استفاده کرد؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

در زبان های pure functional که حلقه for ندارند با استفاده از مفاهیم بازگشتی و pattern matching این کار را انجام می دهند، مثال زیر با استفاده از زبان برنامه نویسی erlang و بدون حلقه for مجموع عناصر یک لیست را بدست می آورد:

-module(saeed).
-export([total/1]).

total([]) -> 0;
total([Item|Tail]) -> Item + total(Tail).

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 505 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 547 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 701 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 216 بازدید
سوال شده 4 سال قبل در برنامه نویسی توسط 1993 (242 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 390 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط tashtboland (2.2هزار امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 933 بازدید
...