+1 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (7.0هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
دلیل اینکه به ابزارهای جنگی مانند خنجر ،شمشیر، نیزه و تیر و کمان سلاح های گرم و به اسلحه و توپ و ... سلاح های سرد می گویند چیست؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
به سلاح هایی که با باروت و شلیک یا پرتاب به کمک گاز ناشی از سوختن و آتش گرفتن باروت کار می کنند سلاح های گرم می گویند مانند اسلحه کمری و مسلسل و .... و سایر سلاح ها را که بدون آتش گرفتن باروت کار می کنند سلاح سرد می نامند

بنا براین وجود فرآیند آتش گرفتن باروت در تعیین نوع سلاح تعیین کننده می باشد.

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 13.5هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2.1هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 155 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 186 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 604 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 13 بازدید
...