0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)
Fail safe بودن یک Map به چه معناست؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

Fail safe بدین معنی است که وقتی در حال iterate محتوای یک Map هستید و می خواهید همزمان محتویات عناصر آن را نیز دستکاری کنید بسرعت ConcurrentModificationException دریافت می کنید. کد زیر مفهوم Fail safe را بروشنی توضیح خواهد داد:

Set keys = hashMap.keySet();
for (Object key : keys) {
    hashMap.put(someObject, someValue); //it will throw the ConcurrentModificationException
}


Enumeration keys = hashTable.keys();
for (Enumeration e = v.elements() ; e.hasMoreElements() ; e.nextElement()) {
      hashTable.put(someKey, someValue); //it works
}

 

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 3.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 716 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
سوال شده 6 سال قبل در برنامه نویسی توسط gatity (139 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
سوال شده 8 سال قبل در برنامه نویسی توسط rasta1462 (204 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 969 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 667 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 351 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 4.5هزار بازدید
سوال شده 11 سال قبل در برنامه نویسی توسط darya (10 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 664 بازدید
...