مشکل RTL در react navigation

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2936 بازدید

سلام من از react  در برنامه وب خودم استفاده میکنم ولی  برای بحث navigation  با RTL شدن مشکل دارم تمامی header ها و tab به صورت LTR  هستند و هر کاری کردم نتونستم RTL کنم 

import './App.css';

import React from 'react';
import Paper from '@material-ui/core/Paper';
import Box from '@material-ui/core/Box';
import {makeStyles} from '@material-ui/core/styles';
import Tabs from '@material-ui/core/Tabs';
import Tab from '@material-ui/core/Tab';
import PhoneIcon from '@material-ui/icons/Phone';
import FavoriteIcon from '@material-ui/icons/Favorite';
import PersonPinIcon from '@material-ui/icons/PersonPin';
import Grid from '@material-ui/core/Grid';
import Home from './pagee/Home'
import {NavigationContainer} from '@react-navigation/native';
import {createStackNavigator} from '@react-navigation/stack';
import {View, Text} from 'react-native';

const useStyles = makeStyles((theme) => ({
  root: {
    flexGrow: 1,
    direction: 'rtl',

  },
  paper: {
    padding: theme.spacing(2),
    textAlign: 'center',
    color: theme.palette.text.secondary,
  },
}));

function DetailsScreen() {
  return (
    <View style={{ flex: 1, alignItems: 'center', justifyContent: 'center' }}>
      <Text>Details Screen</Text>
    </View>
  );
}

const App = () => {
  const classes = useStyles();
  const [value, setValue] = React.useState(0);

  const handleChange = (event, newValue) => {
    setValue(newValue);
  };

  const Stack = createStackNavigator();
  return (

      <NavigationContainer style={useStyles}>
        <Stack.Navigator>
          <Stack.Screen name="Home" component={Home}/>
          <Stack.Screen name="Details" component={DetailsScreen} />
        </Stack.Navigator>
      </NavigationContainer>

   
  );
}

export default App;

 

سوال 4 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط bahrambb (288 امتیاز)
تغییر تالار 3 ماه قبل توسط moderator

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31374 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0729 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06145 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4668 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1194 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط MJ1991 (10 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32589 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35847 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11213 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09166 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43916 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...