0 امتیاز
قبل در موبایل و لوازم الکترونیکی توسط (193 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

من در layout اصلی 3 تا FrameLayout دارم که در هرکدام یک Fragment جای میگیرد( 3تا کلاس Fragment هم دارم که هر کدام یک layout جداگانه دارد من میخواهم در onCreateView یکی از این Fragmentها بلافاصله پس از مقداردهی یک EditText متن TextViewی موجود در Fragment دیگر از طریق setText مقداردهی شود برای این منظور با استفاده از کد زیر آن TextView را مقداردهی کرده ام

String str=editText.getText();
View v= inflater.inflate(R.layout.center_frame, null); TextView
enterTxtDate=(TextView) v.findViewById(R.id.Txt_Date);
enterTxtDate.setText(str);

اما تغییر ی در مقدار TextView در زمان اجرا مشاهده نمی شود!!!! در سایت stackoverflow گفته شده باید View return در onCreateView نوشته شود تا تغییرات اعمال گردد اما در اینجا که من در onCreateView باید View مربوط به همین Fragment جاری را return کنم نه view مربوط به Fragment دوم را آیا کسی راه حل این مشکل را میداند؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 207 بازدید
...