کاربر "Gh"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Gh"

امتیاز: 193 امتیاز (رتبه #97)
سوال ها: 19 (9 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Gh ›
جواب ها: 10 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Gh ›
نظرها: 5
رأی های داده شده: 0 سوال, 5 جواب
رأی های داده شده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 23 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Gh"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11218 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1203 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31677 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14287 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09217 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3684 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12271 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2456 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3760 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.691,606 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15420 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1304 بازدید
...