خطا در ورود به سایت وردپرس

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0881 بازدید

امروز صبح متوجه شدم سایت بالا نیماد و این ارر رو میده

آیا کسی باهاش برخورده و پیشنهادی داره؟

Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@gpsgostar.ir to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

سوال 2 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط مصطفی (102 امتیاز)

سوال های مشابه

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25773 بازدید
سوال 8 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (869 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14133 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04129 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط مصطفی (102 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27211 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3157 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08146 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25524 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34988 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05149 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.173 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...