خطا در ورود به سایت وردپرس

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0934 بازدید

امروز صبح متوجه شدم سایت بالا نیماد و این ارر رو میده

آیا کسی باهاش برخورده و پیشنهادی داره؟

Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@gpsgostar.ir to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

سوال 1 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط مصطفی (102 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2268 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29699 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (423 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0482 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط مصطفی (102 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0671 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24334 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41955 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2128 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05104 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3733 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05127 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...