خطا در ورود به سایت وردپرس

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0846 بازدید

امروز صبح متوجه شدم سایت بالا نیماد و این ارر رو میده

آیا کسی باهاش برخورده و پیشنهادی داره؟

Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@gpsgostar.ir to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

سوال 1 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط مصطفی (102 امتیاز)

سوال های مشابه

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28735 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (705 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1681 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0496 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط مصطفی (102 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2173 بازدید
سوال 11 ماه قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Reza.R (841 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6253 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0687 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24392 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38961 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05118 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1340 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...