کاربر "امیر پدرام علی مردان"

زمان عضویت: 7 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "امیر پدرام علی مردان"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط امیر پدرام علی مردان ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط امیر پدرام علی مردان ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "امیر پدرام علی مردان"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3798 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3129 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45103 بازدید
...