0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (89 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

درود دوستان

برای صفحه ورود به اپلیکیشن منیخوام از بانک اطلاعاتی mysql و pdo استفاده کنم ولی جواب نمیده خطا: 


Error parsing data org.json.JSONException: Value Connected of type java.lang.String cannot be converted to JSONObject

 ورود : 

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.apache.http.NameValuePair;
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import android.app.Activity;
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.os.StrictMode;
import android.preference.PreferenceManager;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
public class LoginOstad extends Activity implements OnClickListener{

  private EditText user, pass;
  private Button mSubmit, mRegister;
  List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>();
  JSONObject json;
  private ProgressDialog pDialog;
  JSONParser jsonParser = new JSONParser();
  "private static final String LOGIN_URL = "http://10.0.3.2/os/loginostad.php

  private static final String TAG_SUCCESS = "success";
  private static final String TAG_MESSAGE = "message";

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.loginostad_layout);
    if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT > 9) {
      StrictMode.ThreadPolicy policy = new StrictMode.ThreadPolicy.Builder()
          .permitAll().build();
      StrictMode.setThreadPolicy(policy);
    }
    user = (EditText)findViewById(R.id.editText1);
    pass = (EditText)findViewById(R.id.editText2);
    mSubmit = (Button)findViewById(R.id.button1);

    mSubmit.setOnClickListener(this);

  }

  @Override
  public void onClick(View v) {
    switch (v.getId()) {
      case R.id.button1:
        new AttemptLogin().execute();
        break;
     

      default:
        break;
    }
  }

  class AttemptLogin extends AsyncTask<String, String, String> {

    boolean failure = false;

    @Override
    protected void onPreExecute() {
      super.onPreExecute();
      pDialog = new ProgressDialog(LoginOstad.this);
      pDialog.setMessage("Attempting login...");
      pDialog.setIndeterminate(false);
      pDialog.setCancelable(true);
      pDialog.show();
    }

    @Override
    protected String doInBackground(String... args) {
      int success;
      String username = user.getText().toString();
      String password = pass.getText().toString();
      try {
        params.add(new BasicNameValuePair("username", username));
        params.add(new BasicNameValuePair("password", password));

        Log.d("request!", "starting");
        
        Thread thread = new Thread() {
          @Override
          public void run() {
            json = jsonParser.makeHttpRequest(
						    LOGIN_URL, "POST", params);
          }
        };

        thread.start();
        Log.d("Login attempt", json.toString());
        success = json.getInt(TAG_SUCCESS);
        if (success == 1) {
          Log.d("Login Successful!", json.toString());
          SharedPreferences sp = PreferenceManager
              .getDefaultSharedPreferences(LoginOstad.this);
          SharedPreferences.Editor edit = sp.edit();
          edit.putString("username",username);
          edit.commit();

          Intent i = new Intent(LoginOstad.this, MainProgram.class);
          finish();
          startActivity(i);
          return json.getString(TAG_MESSAGE);
        }else{
          Log.d("Login Failure!", json.getString(TAG_MESSAGE));
          return json.getString(TAG_MESSAGE);

        }
      } catch (JSONException e) {
        e.printStackTrace();
      }

      return null;

    }
    
    protected void onPostExecute(String file_url) {
      pDialog.dismiss();
      if (file_url != null){
        Toast.makeText(LoginOstad.this, file_url, Toast.LENGTH_LONG).show();
      }

    }

  }

}

 

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 582 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 552 بازدید
سوال شده 8 سال قبل در برنامه نویسی توسط vahidhosseini (10 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 543 بازدید
سوال شده 5 سال قبل در برنامه نویسی توسط keynet (0 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 641 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 761 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 4.4هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 376 بازدید
...