تبدیل کدهای mysqli به pdo

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.23307 بازدید

سلام میخام کدهای زیر رو با pdo بنویسم هرکاری کردم نشد خطا میده

<?php
session_start();
include('chat/db.php');

$from = $_SESSION['user_session'];

function get_user_by_id($id){
 global $db;
 $query = mysqli_query($db,'SELECT * FROM users WHERE user_id="'.$id.'" LIMIT 1');
 $rulset = mysqli_fetch_object($query);
 return $rulset;
 
}

if(isset($_POST['submit'])){
 $message = $_POST['message'];
 $to = $_POST['to'];
 $date= time();
 $ip= $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
 

}else if($_POST['GET']){
 
 $to = $_POST['to'];
 
 $query = mysqli_query($db,'SELECT * FROM userchat WHERE (be="'.$to.'" AND az="'.$from.'") OR (az="'.$to.'" AND be="'.$from.'") ORDER BY chat_id ASC LIMIT 50');
 $html = '';
 $data = array();
 while ($obj = mysqli_fetch_object($query)){
  $data[] = $obj;
 }
 
 if(count($data) > 0){
 foreach($data as $info){
 
  $html .= '<div class="msg-time-chat">';
  $html .= '<a href="#" class="message-img">';
  $html .= '<img width="45px" height="45px"class="avatar" src="'.get_user_by_id($info->az)->avatar.'" alt=""></a>';
  $html .= '<div class="message-body msg-in">';
  $html .= '<span class="arrow"></span>';
  $html .= '<div class="text">';
  $html .= '<p class="attribution"><a href="#">'.get_user_by_id($info->az)->name.'</a></p>';
  $html .= '<p>'.$info->message.'</p>';
  $html .= '</div>';
  $html .= '</div>';
  $html .= '</div>';
 
 
 }
 } else{
  $html = 'هیچ پیامی پیدا نشد ...';
 }
 
 echo $html;
 
}
?>
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط vahidhosseini (10 امتیاز)
ویرایش 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.951,961 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59479 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Mohsen Eslami mehr_6 (5 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29346 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.282,499 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1729 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13125 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1129 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22346 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37593 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.871,489 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...