چجوری recyclerView را با swipeRefreshLayout آپدیت کنیم؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1235 بازدید

سلام بچه ها من یک برنامه تمرینی با api آپارات نوشتم . هم چیز ردیفه به جز یک چیز که نمیدونم چجوری انجامش بدم و اون اینه که نمیدونم چجوری با کشیدن swipeRefreshLayout . کاری کنم که ویدئو های جدید و چیز های قبلی (مثل تعداد بازدید و ...) آپدیت بشن و به recyclerView اضافه بشن و. این اکتیویتی هستش که من با یک recyclerView  ویدئوها را نشون میدم و  json را پارس میکنم . 


import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Color;
import android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

import com.android.volley.Request;
import com.android.volley.Response;
import com.android.volley.VolleyError;
import com.android.volley.toolbox.JsonObjectRequest;
import com.majid.aparat.R;
import com.majid.aparat.adapter.ArchiveRecyclerAdapter;
import com.majid.aparat.app.AppController;
import com.majid.aparat.pojo.VideoData;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import android.os.Handler;
import android.widget.Toast;

public class ArchiveActivity extends AppCompatActivity {

  // ============ Global Variables ================ //
  ProgressDialog progressDialog;
  List<VideoData> videoDataList = new ArrayList<VideoData>();
  RecyclerView archiveRecyclerView;
  ArchiveRecyclerAdapter adapter;
  private String after_url;

  private SwipeRefreshLayout swipeRefreshLayout;


  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_archive);

    String TAG = ArchiveActivity.class.getSimpleName();

    setUpToolbar();

    // ========== btn Video Activity =========== //
    Button btnVideo = (Button) findViewById(R.id.btnVideo);
    btnVideo.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        startActivity(new Intent(ArchiveActivity.this, WatchActivity.class));
      }
    });

    //======== SwipeRefreshLayout init ======//

    swipeRefreshLayout = (SwipeRefreshLayout) findViewById(R.id.swipe_refresh_layout_archive);
    swipeRefreshLayout.setColorSchemeResources(R.color.red, R.color.green, R.color.blue);
    swipeRefreshLayout.setOnRefreshListener(new SwipeRefreshLayout.OnRefreshListener() {
      @Override
      public void onRefresh() {

        new Handler().postDelayed(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {
            adapter.notifyDataSetChanged();
            swipeRefreshLayout.setRefreshing(false);
          }
        } , 2500 );
      }
    });

    // ========================= sending jsonRequest ======================= //
    sendJsonRequest();
    showPD();
    //========================= initialize recyclerView ===========================//

    archiveRecyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.archiveRecylerView);
    //archiveRecyclerView.setHasFixedSize(true);
    LinearLayoutManager linearLayoutManager = new LinearLayoutManager(ArchiveActivity.this);
    archiveRecyclerView.setLayoutManager(linearLayoutManager);
    archiveRecyclerView.addOnScrollListener(new EndlessRecyclerOnScrollListener(linearLayoutManager) {
      @Override
      public void onLoadMore(int current_page) {
        loadMore();
        Toast.makeText(ArchiveActivity.this, "onLoadMore is calling", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });
    adapter = new ArchiveRecyclerAdapter(this, videoDataList);
    archiveRecyclerView.setAdapter(adapter);
  }


  //========================= send json request ===========================//
  private void sendJsonRequest() {

    //========================= get Category intent ===========================//
    Intent intent = getIntent();
    String catUrl = intent.getStringExtra("category");

    String fUrl = String.format("http://www.aparat.com//etc/api/categoryvideos/%s", catUrl);

    videoDataList.clear();

    JsonObjectRequest request = new JsonObjectRequest(Request.Method.GET, fUrl, (String) null, new Response.Listener<JSONObject>() {
      @Override
      public void onResponse(JSONObject response) {
        parsJsonResponse(response);
        adapter.notifyDataSetChanged();
      }
    }, new Response.ErrorListener() {
      @Override
      public void onErrorResponse(VolleyError error) {
        Log.d("TAG", error.toString());
      }
    });
    AppController.getInstance().addToRequestQueue(request);
  }

  //========================= parse json response ===========================//

  private void parsJsonResponse(JSONObject response) {

    if (response != null) {
      try {
        JSONObject ui = response.getJSONObject("ui");
        after_url = ui.getString("pagingForward");

        JSONArray categoryViedeos = response.getJSONArray("categoryvideos");
        for (int i = 0; i < categoryViedeos.length(); i++) {
          JSONObject currentVideo = categoryViedeos.getJSONObject(i);

          VideoData viNew = new VideoData();

          viNew.setVideoThumbnail(currentVideo.getString("small_poster"));
          viNew.setVideoTitle(currentVideo.getString("title"));
          viNew.setVideoCount(currentVideo.getString("visit_cnt"));
          viNew.setVideoDate(currentVideo.getString("sdate"));

          videoDataList.add(viNew);
        }
        hidePD();

      } catch (JSONException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }

  //========================= LoadMore for infinitie scroll ===========================//

  private void loadMore() {
    //Toast.makeText(ArchiveActivity.this , "we are loading !!!" ,Toast.LENGTH_SHORT).show();
    showPD();
    JsonObjectRequest request = new JsonObjectRequest(Request.Method.GET, after_url, (String) null, new Response.Listener<JSONObject>() {
      @Override
      public void onResponse(JSONObject response) {
        Log.d("app", after_url);
        hidePD();
        parsJsonResponse(response);
        adapter.notifyDataSetChanged();
      }
    }, new Response.ErrorListener() {
      @Override
      public void onErrorResponse(VolleyError error) {
        //Error
      }
    });
    AppController.getInstance().addToRequestQueue(request);
  }
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط rgbmajid (5 امتیاز)
ویرایش 6 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19403 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13327 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,440 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.461,305 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.651,914 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16472 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28802 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12133 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28330 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26337 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط keynet (0 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...