کاربر "HA"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "HA"

امتیاز: 301 امتیاز (رتبه #74)
سوال ها: 26تمام سوال های پرسیده شده توسط HA ›
جواب ها: 23 (3 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط HA ›
نظرها: 14
رأی های داده شده: 27 سوال, 25 جواب
رأی های داده شده: 48 رأی مثبت, 4 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 35 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "HA"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 244 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8218 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6925 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7135 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7733 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3821 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5339 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3328 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3143 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2736 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1681 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.348 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3762 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2237 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1423 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4588 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39112 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31144 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3182 بازدید
...