کاربر "HA"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "HA"

امتیاز: 192 امتیاز (رتبه #97)
سوال ها: 26تمام سوال های پرسیده شده توسط HA ›
جواب ها: 17 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط HA ›
نظرها: 11
رأی های داده شده: 22 سوال, 23 جواب
رأی های داده شده: 42 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 25 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "HA"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6232 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5425 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1978 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4129 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6350 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3830 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2117 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4649 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4794 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37139 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4276 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3771 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42137 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39129 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2277 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.78863 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31120 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48219 بازدید
...