0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (7.0هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
چطور می توانم هنگام مشاهده صفحات مختلف در مرورگر کروم در صورتی که متن ریز یا درشت بود zoom in , zoom out  کنم؟و یا به حالت نرمال آنرا در آورم؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

برای این کار هم می تونید از قسمت کنترل کرم در toolbar آن استفاده کنید و هم از shortkey مربوطه. در زیر کلیه ی shortkey های متداول کروم در یک صفحه را نیز آوردم.

Press Alt and up arrow Page up
Press Alt and down arrow Page down
Space bar Scroll down the web page
Press Ctrl+Alt and up arrow Home
Press Ctrl+Alt and down arrow End
Ctrl+P  Print your current page
Ctrl+S  Save your current page
Ctrl+R  Reload your current page
Ctrl+Shift+R  Reload your current page without using cached content
Ctrl and + Zoom in on the page
Ctrl and -  Zoom out on the page
Ctrl+0 Reset zoom level
Esc Stop the loading of your current page
Press Alt and click a link Open the link in a new tab in the background
Ctrl+D  Save your current webpage as a bookmark
Ctrl+Shift+D Save all open pages in your current window as bookmarks in a new folder
Drag a link to bookmarks bar  Save the link as a bookmark
Ctrl+F  Open the find bar to search your current page
Ctrl+G or Enter Go to the next match for your input in the find bar
Ctrl+Shift+G or Shift+Enter Go to the previous match for your input in the find bar
Ctrl+K or Ctrl+E Perform a search. Type a search term after the question mark in the address bar and press Enter.
Ctrl+Enter  Add www. and .com to your input in the address bar and open the resulting URL
Ctrl+Prt Sc  Take a screenshot of your current page
Ctrl+ Shift+Prt Sc  Take a partial screenshot

Ctrl+U  View page source

Ctrl+Shift+I Toggle the display of the Developer Tools panel

Ctrl+Shift+J Toggle the display of the DOM Inspector

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 3.5هزار بازدید
...