0 امتیاز
قبل در درمان و پزشکی توسط (458 امتیاز)
علت کدر بودن و در برخی موارد زرد بودن سفیدی چشم افراد چیست؟ آیا نشان از بیماری است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
اگر رنگ سفیدی چشم مات و کدر باشد و نه زرد رنگ ممکن اس ناشی از تور شدید آفتاب باشد.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 368 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 352 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 612 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 614 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 382 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 505 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 714 بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 1.7هزار بازدید
...