کاربر "ashvan"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ashvan"

امتیاز: 120 امتیاز (رتبه #124)
سوال ها: 189تمام سوال های پرسیده شده توسط ashvan ›
جواب ها: 141تمام جواب های ارائه شده توسط ashvan ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 1 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 17 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ashvan"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.57 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.515 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5711 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.574 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5517 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.738 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9110 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.6418 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5919 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.7857 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0843 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6933 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5627 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.629 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.524 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2255 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2928 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3156 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.95175 بازدید
...