کاربر "ashvan"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ashvan"

امتیاز: 190 امتیاز (رتبه #99)
سوال ها: 230تمام سوال های پرسیده شده توسط ashvan ›
جواب ها: 149تمام جواب های ارائه شده توسط ashvan ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 2 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 30 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ashvan"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2922 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4166 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4177 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1834 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2244 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.599 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.242 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3672 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0919 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1837 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1842 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2969 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3169 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1124 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49115 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5118 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2662 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2152 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3281 بازدید
...