کاربر "ashvan"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ashvan"

امتیاز: 90 امتیاز (رتبه #141)
سوال ها: 170تمام سوال های پرسیده شده توسط ashvan ›
جواب ها: 135تمام جواب های ارائه شده توسط ashvan ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 1 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 14 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ashvan"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5518 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7324 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5317 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5618 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3814 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7629 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7228 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7429 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0979 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5924 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5623 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4418 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9890 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6661 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.39184 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3951 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.86127 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3854 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2232 بازدید
...