کاربر "ashvan"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ashvan"

امتیاز: 190 امتیاز (رتبه #98)
سوال ها: 230تمام سوال های پرسیده شده توسط ashvan ›
جواب ها: 148تمام جواب های ارائه شده توسط ashvan ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 1 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 30 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ashvan"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8558 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5855 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3230 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3133 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5458 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2833 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4145 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1516 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2124 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2739 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4261 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4560 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1821 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4362 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3753 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3652 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2641 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.464 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.98163 بازدید
...