رسم منحنی در matlab با ماوس و ذخیره تصویر آن

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.16312 بازدید

چگونه می تونم با ماوس یک منحنی بکشم به طوری که تصویر خروجی از آن دریافت کتم؟

من کد زیر را پیدا کردم ولی مشکل اینجاست که شکل کشیده شده ذخیره نمیشه و فقط نشون داده میشه!

function main_test

S.fH = figure('menubar','none');
im = imread( 'c:\blank.jpg' );

S.aH = axes;
S.iH = imshow( im ); hold on
axis image;

X = [];
Y = [];

set(S.aH,'ButtonDownFcn',@startDragFcn)
set(S.iH,'ButtonDownFcn',@startDragFcn)
set(S.fH, 'WindowButtonUpFcn', @stopDragFcn);

uicontrol('Style', 'pushbutton', 'String', 'Clear',...
    'Position', [20 20 50 20],...
    'Callback', @clearIt); 
uicontrol('Style', 'pushbutton', 'String', 'Start',...
  'Position', [80 20 50 20],...
  'Callback', @run_program );


function startDragFcn(varargin)
  set( S.fH, 'WindowButtonMotionFcn', @draggingFcn );
  pt = get(S.aH, 'CurrentPoint');
  x = pt(1,1);
  y = pt(1,2);
  X = x;
  Y = y;
end

function draggingFcn(varargin)
  pt = get(S.aH, 'CurrentPoint');
  x = pt(1,1);
  y = pt(1,2);
  X = [X x];
  Y = [Y y];

  plot(X, Y, 'r', 'LineWidth', 4);
  hold on
  drawnow 
end

function stopDragFcn(varargin)
  set(S.fH, 'WindowButtonMotionFcn', ''); %eliminate fcn on release
end

end

function clearIt(h, evt)
close all;
main_test();
end

function run_program(h,evt)
figure;imshow(im);
end

با کلیک روی دکمه start همان تصویر سفید اول نمایش داده میشه در صورتی که من می خوام منحنی رسم شده هم به آن اضافه شده باشه.

ممنون میشم اگر کسی یا این کد را تکمیل کنه یا کد دیگری پیشنهاد بده که همین کار رو انجام بده.

سوال 5 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط hadielec (576 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 5 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب
جواب 5 سال قبل توسط hadielec (576 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17353 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0698 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28346 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14182 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0450 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.781,058 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15286 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط hamid2 (0 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.261 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.745,886 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4901 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...