کاربر "hadielec"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Hadi Momenzadeh
محل زندگی: Tehran
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hadielec"

امتیاز: 546 امتیاز (رتبه #42)
سوال ها: 3 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hadielec ›
جواب ها: 38 (8 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hadielec ›
نظرها: 9
رأی های داده شده: 10 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 24 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 45 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hadielec"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 6.173,882 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1384 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51330 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.32900 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51474 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.291,983 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.581,006 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13208 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.151,794 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06102 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0587 بازدید
...