کاربر "hadielec"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Hadi Momenzadeh
محل زندگی: Tehran
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hadielec"

امتیاز: 576 امتیاز (رتبه #42)
سوال ها: 3 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hadielec ›
جواب ها: 41 (8 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hadielec ›
نظرها: 10
رأی های داده شده: 10 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 24 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 48 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hadielec"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2890 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56176 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 9.2210,868 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13149 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.67799 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.441,780 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45674 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.432,985 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.461,062 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16333 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.266,886 بازدید
...