کاربر "hadielec"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Hadi Momenzadeh
محل زندگی: Tehran
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hadielec"

امتیاز: 546 امتیاز (رتبه #42)
سوال ها: 3 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hadielec ›
جواب ها: 38 (8 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hadielec ›
نظرها: 9
رأی های داده شده: 10 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 24 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 45 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hadielec"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 6.64,551 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1388 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55384 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.34999 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5499 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.322,114 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,014 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14218 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.352,202 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06104 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0589 بازدید
...