کاربر "hadielec"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Hadi Momenzadeh
محل زندگی: Tehran
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hadielec"

امتیاز: 596 امتیاز (رتبه #43)
سوال ها: 3 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hadielec ›
جواب ها: 41 (8 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hadielec ›
نظرها: 10
رأی های داده شده: 9 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 24 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 50 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hadielec"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2234 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26307 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 9.519,451 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13258 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.931,907 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.32,739 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39909 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.173,465 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.361,150 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15442 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 3.9511,783 بازدید
...