کاربر "hadielec"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Hadi Momenzadeh
محل زندگی: Tehran
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hadielec"

امتیاز: 576 امتیاز (رتبه #43)
سوال ها: 3 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hadielec ›
جواب ها: 41 (8 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hadielec ›
نظرها: 10
رأی های داده شده: 9 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 24 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 48 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hadielec"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2157 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31247 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 8.914,791 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13211 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.771,286 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.442,477 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41809 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.313,378 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41,106 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16405 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.759,749 بازدید
...