کاربر "hadielec"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Hadi Momenzadeh
محل زندگی: Tehran
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hadielec"

امتیاز: 576 امتیاز (رتبه #42)
سوال ها: 3 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hadielec ›
جواب ها: 41 (8 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hadielec ›
نظرها: 10
رأی های داده شده: 10 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 24 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 48 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hadielec"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2592 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5180 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 9.0811,137 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12151 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.67827 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.431,835 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45686 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.423,043 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.461,064 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16340 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.327,188 بازدید
...