کاربر "hadielec"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Hadi Momenzadeh
محل زندگی: Tehran
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hadielec"

امتیاز: 566 امتیاز (رتبه #42)
سوال ها: 3 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hadielec ›
جواب ها: 41 (8 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hadielec ›
نظرها: 10
رأی های داده شده: 10 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 24 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 47 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hadielec"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6850 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2687 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 9.198,576 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12109 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.66622 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.561,540 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48595 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.42,578 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,041 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16298 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.594,850 بازدید
...