کاربر "asys"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: امین
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "asys"

امتیاز: 30 امتیاز (رتبه #299)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط asys ›
جواب ها: 8تمام جواب های ارائه شده توسط asys ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "asys"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29421 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.141,676 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08116 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0471 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1163 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15271 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0690 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.283,379 بازدید
...