کاربر "asys"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: امین
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "asys"

امتیاز: 30 امتیاز (رتبه #282)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط asys ›
جواب ها: 8تمام جواب های ارائه شده توسط asys ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "asys"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29321 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.021,143 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0899 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0455 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11136 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13199 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0783 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.572,912 بازدید
...