چرا سنسور dht11 در پردازنده nodemcu خروجی nan میدهد؟!

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0896 بازدید

سلام

در کد زیر به نظرم اطلاعات سنسور به پردازنده نمیرسد و خروجی nan میدهد!

پین رو درست زدم. داده خروجی سنسور هم دیجیتاله. پین پردازنده هم همینطور.

چیکار باید بکنم؟!

ممنون

// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
 
#include "DHT.h"
 
#define DHTPIN 2   // what pin we're connected to
 
#define DHTTYPE DHT11  // DHT 11 
 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
 
void setup() {
 Serial.begin(9600); 
 Serial.println("DHT11 test!"); 
 dht.begin();
}
 
void loop() {
 // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
 // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();
 
 // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
 if (isnan(t) || isnan(h)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT");
 } 
 else {
  Serial.print("Humidity: "); 
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: "); 
  Serial.print(t);
  Serial.println(" *C");
 }
 delay(2000);
}

 

سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط shahabi175 (920 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.72671 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15178 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5671 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.882,072 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.852,345 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35976 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06182 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12129 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار علم و دانش توسط N.SA (791 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13155 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...