کاربر "ترنم"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ترنم"

امتیاز: 217 امتیاز (رتبه #90)
سوال ها: 83 (14 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ترنم ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط ترنم ›
نظرها: 59
رأی های داده شده: 1 سوال, 36 جواب
رأی های داده شده: 36 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 39 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ترنم"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08149 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2389 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06127 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0491 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2419 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,311 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,127 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,059 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28599 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07156 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.382,949 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14289 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.7214,353 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13277 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05102 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08165 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.637,754 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14310 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1213 بازدید
...