کاربر "ترنم"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ترنم"

امتیاز: 217 امتیاز (رتبه #89)
سوال ها: 83 (14 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ترنم ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط ترنم ›
نظرها: 59
رأی های داده شده: 1 سوال, 36 جواب
رأی های داده شده: 36 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 39 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ترنم"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09144 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21346 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07122 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0583 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22401 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.591,117 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,086 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52980 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25475 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07134 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.272,417 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14263 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.8112,972 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13253 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0586 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08150 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.877,386 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16300 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11206 بازدید
...