کاربر "ترنم"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ترنم"

امتیاز: 217 امتیاز (رتبه #85)
سوال ها: 83 (14 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ترنم ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط ترنم ›
نظرها: 59
رأی های داده شده: 1 سوال, 36 جواب
رأی های داده شده: 36 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 39 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ترنم"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1122 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22272 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0796 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0462 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25357 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57837 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.681,004 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57839 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24352 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07102 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.051,559 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14210 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.659,848 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14205 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0465 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08121 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.935,837 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18271 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13190 بازدید
...