کاربر "ترنم"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ترنم"

امتیاز: 217 امتیاز (رتبه #90)
سوال ها: 83 (14 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ترنم ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط ترنم ›
نظرها: 59
رأی های داده شده: 1 سوال, 36 جواب
رأی های داده شده: 36 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 39 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ترنم"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08152 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2399 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07132 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05101 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2423 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,338 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.521,134 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,093 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29626 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07162 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.423,121 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13295 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.6214,579 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13288 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05105 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08170 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.557,819 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14314 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1220 بازدید
...