کاربر "ترنم"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ترنم"

امتیاز: 217 امتیاز (رتبه #90)
سوال ها: 83 (14 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ترنم ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط ترنم ›
نظرها: 59
رأی های داده شده: 1 سوال, 36 جواب
رأی های داده شده: 36 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 39 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ترنم"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1269 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2540 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08232 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07194 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18534 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61,762 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.471,387 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.491,444 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.341,007 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09280 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.745,142 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16488 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.5716,490 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14406 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07199 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1294 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.758,135 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14424 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1287 بازدید
...