کاربر "ترنم"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ترنم"

امتیاز: 217 امتیاز (رتبه #90)
سوال ها: 83 (14 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ترنم ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط ترنم ›
نظرها: 59
رأی های داده شده: 1 سوال, 36 جواب
رأی های داده شده: 36 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 39 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ترنم"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08182 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19454 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07167 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05139 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18472 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.591,550 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.471,246 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.471,258 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3785 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07192 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.584,200 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15394 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.9415,806 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13344 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05146 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08213 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.028,044 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14365 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09246 بازدید
...