کاربر "ترنم"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ترنم"

امتیاز: 217 امتیاز (رتبه #90)
سوال ها: 83 (14 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ترنم ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط ترنم ›
نظرها: 59
رأی های داده شده: 1 سوال, 36 جواب
رأی های داده شده: 36 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 39 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ترنم"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08161 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2413 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07140 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05109 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2434 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,392 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,160 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.491,118 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29657 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07170 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.483,385 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14319 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.514,838 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13298 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05114 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08175 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.457,880 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14324 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1224 بازدید
...