کاربر "ترنم"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ترنم"

امتیاز: 217 امتیاز (رتبه #90)
سوال ها: 83 (14 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ترنم ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط ترنم ›
نظرها: 59
رأی های داده شده: 1 سوال, 36 جواب
رأی های داده شده: 36 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 39 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ترنم"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07165 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19428 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07157 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05120 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19444 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61,474 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.491,194 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.491,199 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29710 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07178 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.543,787 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14350 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.2415,348 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13329 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05129 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08192 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.247,971 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13333 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1239 بازدید
...