کاربر "ترنم"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ترنم"

امتیاز: 217 امتیاز (رتبه #87)
سوال ها: 83 (14 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ترنم ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط ترنم ›
نظرها: 59
رأی های داده شده: 1 سوال, 36 جواب
رأی های داده شده: 36 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 39 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ترنم"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09134 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21313 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07110 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0470 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24386 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.58966 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,051 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.54918 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24409 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07118 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.222,061 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14244 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.8111,516 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13226 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0579 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08141 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.016,794 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17285 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12199 بازدید
...