کاربر "ترنم"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ترنم"

امتیاز: 217 امتیاز (رتبه #85)
سوال ها: 83 (14 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ترنم ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط ترنم ›
نظرها: 59
رأی های داده شده: 1 سوال, 36 جواب
رأی های داده شده: 36 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 39 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ترنم"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1124 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21281 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0797 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0464 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24362 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.58880 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.661,020 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56854 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24368 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07104 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.11,704 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14217 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.7610,430 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14209 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0468 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08127 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.036,240 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18274 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12190 بازدید
...