کاربر "ترنم"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ترنم"

امتیاز: 217 امتیاز (رتبه #90)
سوال ها: 83 (14 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ترنم ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط ترنم ›
نظرها: 59
رأی های داده شده: 1 سوال, 36 جواب
رأی های داده شده: 36 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 39 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ترنم"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08201 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19476 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07184 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06160 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18495 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.591,611 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.471,301 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.471,312 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3830 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08217 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.654,564 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15422 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.7816,007 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13370 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06169 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08227 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.918,079 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14385 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09257 بازدید
...