کاربر "ترنم"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ترنم"

امتیاز: 217 امتیاز (رتبه #86)
سوال ها: 83 (14 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ترنم ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط ترنم ›
نظرها: 59
رأی های داده شده: 1 سوال, 36 جواب
رأی های داده شده: 36 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 39 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ترنم"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09129 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21295 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0799 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0467 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24373 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.58916 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.651,032 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55873 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24386 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07108 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.161,862 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14225 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.810,913 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13215 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0472 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08134 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.066,531 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17280 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12193 بازدید
...