کاربر "ترنم"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ترنم"

امتیاز: 217 امتیاز (رتبه #90)
سوال ها: 83 (14 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ترنم ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط ترنم ›
نظرها: 59
رأی های داده شده: 1 سوال, 36 جواب
رأی های داده شده: 36 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 39 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ترنم"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08145 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21382 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07124 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0489 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21416 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,250 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.551,111 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,015 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28563 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07147 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.342,735 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14283 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.8113,921 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13267 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0596 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08160 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.757,678 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15306 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1211 بازدید
...