0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

با سلام

در راهنمای مهاجرت عنوان شده که خط زیر در تنظیمات hibernate جایگزین شود:

<prop key="hibernate.dialect_resolvers">ir.asta.wise.core.hibernate.CustomDialectResolver</prop>

اضافه شدن این خط باعث بروز خطای ذیل میشود، لازم به ذکر است که کلاس مربوطه در wise-core-5.2.0.WS.jar وجود دارد و پروژه پرتال هم بدون خطا کار می کند اما با اضافه شدن یک پروژه دیگر که از ورژن 4.4 به 5.2 تبدیل شده با وجود همین lib در آن خطا رخ میدهد.


INFO: Initializing Spring root WebApplicationContext
12:15:36 ERROR [user-account/nouser] o.s.web.context.ContextLoader -| Context initialization failed java.lang.ClassNotFoundException: Could not load requested class : ir.asta.wise.core.hibernate.CustomDialectResolver
	at org.hibernate.service.classloading.internal.ClassLoaderServiceImpl$1.findClass(ClassLoaderServiceImpl.java:99) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:423) ~[na:1.7.0_21]
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:356) ~[na:1.7.0_21]
	at org.hibernate.service.classloading.internal.ClassLoaderServiceImpl.classForName(ClassLoaderServiceImpl.java:138) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	... 75 common frames omitted
Wrapped by: org.hibernate.service.classloading.spi.ClassLoadingException: Unable to load class [ir.asta.wise.core.hibernate.CustomDialectResolver]
	at org.hibernate.service.classloading.internal.ClassLoaderServiceImpl.classForName(ClassLoaderServiceImpl.java:141) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.service.jdbc.dialect.internal.DialectResolverInitiator.determineResolvers(DialectResolverInitiator.java:66) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.service.jdbc.dialect.internal.DialectResolverInitiator.initiateService(DialectResolverInitiator.java:54) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.service.jdbc.dialect.internal.DialectResolverInitiator.initiateService(DialectResolverInitiator.java:44) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.service.internal.StandardServiceRegistryImpl.initiateService(StandardServiceRegistryImpl.java:69) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.createService(AbstractServiceRegistryImpl.java:177) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	... 70 common frames omitted
Wrapped by: org.hibernate.service.spi.ServiceException: Unable to create requested service [org.hibernate.service.jdbc.dialect.spi.DialectResolver]
	at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.createService(AbstractServiceRegistryImpl.java:187) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:150) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:131) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.processInjection(AbstractServiceRegistryImpl.java:233) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.applyInjections(AbstractServiceRegistryImpl.java:210) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.injectDependencies(AbstractServiceRegistryImpl.java:195) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:156) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:131) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcServicesImpl.configure(JdbcServicesImpl.java:90) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.service.internal.StandardServiceRegistryImpl.configureService(StandardServiceRegistryImpl.java:75) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.initializeService(AbstractServiceRegistryImpl.java:159) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.service.internal.AbstractServiceRegistryImpl.getService(AbstractServiceRegistryImpl.java:131) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.cfg.SettingsFactory.buildSettings(SettingsFactory.java:71) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSettingsInternal(Configuration.java:2273) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSettings(Configuration.java:2269) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1738) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1778) ~[hibernate-core-4.1.0.Final.jar:4.1.0.Final]
	at org.springframework.orm.hibernate4.LocalSessionFactoryBuilder.buildSessionFactory(LocalSessionFactoryBuilder.java:252) ~[spring-orm-3.2.9.RELEASE.jar:3.2.9.RELEASE]
	at org.springframework.orm.hibernate4.LocalSessionFactoryBean.buildSessionFactory(LocalSessionFactoryBean.java:377) ~[spring-orm-3.2.9.RELEASE.jar:3.2.9.RELEASE]
	at org.springframework.orm.hibernate4.LocalSessionFactoryBean.afterPropertiesSet(LocalSessionFactoryBean.java:362) ~[spring-orm-3.2.9.RELEASE.jar:3.2.9.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeInitMethods(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1571) ~[spring-beans-3.2.9.RELEASE.jar:3.2.9.RELEASE]
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1509) ~[spring-beans-3.2.9.RELEASE.jar:3.2.9.RELEASE]

 

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.2هزار امتیاز)
قاعدتا مشکل در کتابخانه هاست. لطفاً نسخه کتابخانه های وایز و hibernate و spring را در tomcat چک کنید.
قبل توسط (434 امتیاز)
گفته شده که نسخه وایز 5.2.0 می باشد، نسخه hibernate , spring  چه باید باشد؟
قبل توسط (1.2هزار امتیاز)
spring : 3.2.9.RELEASE
hibernate: 4.1.0.Final

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 225 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 150 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 343 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 228 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 181 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 325 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 347 بازدید
...