+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

زبان برنامه نویسی جاوا ساختاری برای پشتیبانی از مفهوم Closure دارد؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (2.2هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

بله .این قابلیت که نوعی syntax خاص است از جاوا 7 به بعد پشتیبانی میشود .

 

 public class SimpleClosure {
 
  public static void main(String[] args) {
   // function with no arguments; return value is always 42
   int answer = { => 42 }.invoke();
   System.out.println(answer);
  }
 
 }
 

//A closure with one argument:

 double log = { double x => Math.log(x) }.invoke(10);
 

//A closure with a statement:

 // this will print "31 is odd" and return 15
 int half = { 
  int x => 
  if (x % 2 != 0) System.out.printf("%d is odd%n", x); x / 2
 }.invoke(31);
 

//A closure with two arguments:

 int sum = { int x, int y => x + y }.invoke(3, 4); // will return 7
 

//A closure does not have to return any value (the function may have return type void):

 { char c => System.out.println(c); }.invoke('@'); // will print @
 

//A closure that returns a string:

 String reversed = { 
  String s => 
  new StringBuilder(s).reverse().toString()
 }.invoke("abcd"); // will return "dcba"
 

//A closure that returns an instance of Runnable.

 { => new Runnable() {
   public void run() {
    System.out.println("hi from Prague");
   }
  }
 }.invoke().run(); // invoke() returns an instance of Runnable and we 
           // call run() on it immediately
 

//We can declare local variables in closures:

 { int n => 
  int m = n + 1; System.out.println(m * m); 
 }.invoke(3); // will print 16
 

 

قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
قابلیت Closure در فالب lambda expression در JDK 8 اضافه خواهد شد و قرار بود که در JDK 7 اضافه بشه که با تصمیم ناگهانی شرکت اوراکل منتفی شد.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 531 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 168 بازدید
سوال شده 8 سال قبل در برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1.1هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 660 بازدید
...