0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

با توجه به اینکه VirtualBox در مخازن اصلی فدورا وجود ندارد، چگونه می توان VirtualBox را برروی آن نصب کرد؟

2 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (410 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
http://www.if-not-true-then-false.com/2010/install-virtualbox-with-yum-on-fedora-centos-red-hat-rhel/
0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

برای این کار می توان از نسخه VirtualBox موجود در مخازن RPM Fusion استفاده کرد:

1- ابتدا مخازن RPM Fusion  را برروی فدورا نصب کنید.

2- در صورتی که از کرنل PAE استفاده می کنید دستور زیر را اجرا کنید:

sudo yum install binutils gcc make patch libgomp glibc-headers 
        glibc-devel kernel-headers kernel-PAE-devel dkms

و در صورتی که از کرنل معمولی لستفاده می کنید دستور زیر را اجرا کنید:

sudo yum install binutils gcc make patch libgomp glibc-headers 
        glibc-devel kernel-headers kernel-devel dkms

3- سپس با اجرای دستور زیر VirtualBox را نصب کنید:

sudo yum install VirtualBox

4- دستور زیر را برای ساخت مجدد ماژول های کرنل اجرا کنید:

sudo /etc/init.d/vboxdrv setup

5- کاربر جاری را به گروه vboxusers اضافه کنید (user_name را با نام کاربری خود جایگزین کنید)

sudo usermod -a -G vboxusers user_name

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 361 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 903 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 237 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 592 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 244 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 487 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 602 بازدید
...