چگونه می توان Look and Feel یک برنامه Swing جاوا را با استفاده از Command Line تغییر داد؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.05152 بازدید

چگونه می توان Look and Feel یک برنامه Swing جاوا را با استفاده از Command Line در زمان اجرای برنامه تغییر داد؟

سوال جاری به یکی از جواب های این سوال مرتبط است: برنامه های Swing جاوا برروی لینوکس از چه Look and Feel هایی پشتیبانی می کنند؟
سوال 7 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (869 امتیاز)

1 جواب

+1 رأی

با مقدار دهی پارامتر swing.defaultlaf در زمان استفاده از دستور جاوا این اتفاق می افتد:

java -Dswing.defaultlaf=com.sun.java.swing.plaf.motif.MotifLookAndFeel MyApp
جواب 7 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (869 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14413 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.03100 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06188 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05155 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04112 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08218 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18582 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49817 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08133 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...