0 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (5 امتیاز)

ضور در اینترنت و انجام بازاریابی دیجیتال آژانس های مسافرتی است که قصد دارند کسب و کار خود را توسعه دهند و سهم بیشتری از بازار کسب کنند. در واقع، فرصت ها برای هر نوع آژانس بستگی به مخاطبان هدف و نحوه جذب آنها دارد، زیرا فاکتورهای متعددی مثل مقاصد گردشگری، نوع خدمات و نوع مخاطب در این مسئله تاثیرگذار است.

سوالات مشابه

0 امتیاز
22 پاسخ 2.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 46 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 241 بازدید
...