کاربر "Javid Garshasbi_1304"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Javid Garshasbi_1304"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط Javid Garshasbi_1304 ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط Javid Garshasbi_1304 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Javid Garshasbi_1304"

+1 رأی
8 جواب میانگین بازدید روزانه 0.832,780 بازدید
0 رأی
21 جواب میانگین بازدید روزانه 0.931,584 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12358 بازدید
...