+1 امتیاز
قبل در موبایل و لوازم الکترونیکی توسط (851 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

کد انتقال شارژ بین دو شماره همراه اول چیست؟

سوالات مشابه

...