هنگ کردن اسکریپ ها با cron job

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0978 بازدید

من یه اسکریپ نوشتم که از یه سایت لینک دانلود رو میگیره و اونو ذخیره میکنه و از ffmpeg  هم استفاده میکنم و کدم به شکل زیر هست و وقتی روی کرون جاب تنظیمش میکنم مصرف cpu 100درصد میشه و فایل error log اپاچم کاملا پر میشه و حجم سرور را اشغال میکنه کاملا چه راه حلی براش دارین>؟
<head>


<head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
</head><?php

$con=mysql_connect('secret');
mysql_query("SET NAMES 'utf8'", $con);
mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'", $con);
mysql_query("SET character_set_connection = 'utf8'", $con);
mysql_select_db('secret');
if (!$con){
  die("no connect to db <br />" . mysql_error());
}
$dbb=mysql_query("SELECT * FROM secret WHERE numberl='0' ",$con);

$mcc=mysql_fetch_assoc($dbb);
echo $mcc["idl"];
$idd = $mcc["idl"];

$dbresult=mysql_query("SELECT * FROM secretsecretv WHERE id=$idd ",$con);

$amch=mysql_fetch_assoc($dbresult);
echo $amch["url"];
mysql_close($con);
echo $id;
$url = $amch["url"];
$cat = $amch["cat"];
echo $url ;

?>
<?php
$idplus = $idd + 1 ;
$con=mysqli_connect(secretsecret);
// Check connection
if (mysqli_connect_errno())
 {
 echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
 }
mysqli_query($con,"UPDATE secretsecret SET index='1' WHERE id=$idd ");
mysqli_query($con,"UPDATE secretsecret SET idl=$idplus WHERE numberl='0' ");
mysqli_close($con);
?>
<?php

  $html = file_get_contents ($url);
  
           preg_match('/<meta property="og:video:url" content="(.*?)">/', $html, $matches);
           if (isset($matches[1]))
             {
             $video['url'] = $matches[1];
             $filename=explode('/', $matches[1]);
             $video['name'] = end($filename);

             }
             unset($matches);
           preg_match('/<meta property="og:title" content="(.*?)" \/>/', $html, $matches);
           if (isset($matches[1]))
             {
             $video['title'] = $matches[1];
             }
           unset($matches);
           preg_match('/<meta property="og:description" content="(.*?)" \/>/', $html, $matches);
           if (isset($matches[1]))
             {
             $video['description'] = $matches[1];
             }
  				 preg_match('/<meta property="og:title" content="(.*?)" \/>/', $html, $matches);
           if (isset($matches[1]))
             {
             $pieces=explode(' ', $matches[1]);
             $video["tags"] = implode(",", $pieces).','. $matches[1];
             }
         
echo $video['url'];
echo $video['title'];
echo $video['description'];
echo $video['tags'];

$descriptionv = $video['description'];
$tags = $video['tags'];
$titlev = $video['title'];


$url = $video['url'];
define('BUFSIZ', 1092);
    $rfile = fopen($url, 'r');
    $lfile = fopen(basename($vidname), 'wb');
    while(!feof($rfile))
      fwrite($lfile, fread($rfile, BUFSIZ), BUFSIZ);
    fclose($rfile);
    fclose($lfile);
    echo '<br>';
echo $vidname;


echo $video['name'];

$ffmpeg = '/usr/bin/ffmpeg';

//video dir
$video = $video['name'];
$uuu=explode('-', $video);
$ttt=explode('_', $uuu[1]);
$bbb=$ttt[0];
$digits = preg_replace("/[^0-9]/", '', $bbb);

if ($digits<360)
{
$ext='240' ;
}
elseif ($digits<480)
{
$ext='360' ;
}
elseif ($digits<720)
{
$ext='480' ;
}
elseif ($digits<1080)
{
$ext='720' ;
}
elseif ($digits<1440)
{
$ext='1080' ;
}
elseif ($digits<2160)
{
$ext='1440' ;
}
elseif ($digits<3000)
{
$ext='2160' ;
}
else {
$ext='240' ;
}
echo '<br>';

echo $ext;
echo '<br>';

//where to save the image
$namev = rand(100,999).uniqid(8).uniqid(14);
echo '<br>';

echo $image ;

//time to take screenshot at
$interval = 5;

//screenshot size
$size = '320x240';

//ffmpeg command
$cmd = "$ffmpeg -i $video -deinterlace -an -ss $interval -f mjpeg -t 1 -r 1 -y -s $size $namev'.jpg' 2>&1";  
$return = `$cmd`;

ob_start();
 passthru("ffmpeg -i $video 2>&1");
$duration = ob_get_contents();
ob_end_clean();

preg_match('/Duration: (.*?),/', $duration, $matches);
$duration = $matches[1];
list($hr,$m,$s) = explode(':', $duration);
$duration_in_seconds = ( (int)$hr*3600 ) + ( (int)$m*60 ) + (int)$s;
echo '<br>';
echo $duration_in_seconds;

$file = $namev.'.jpg';
$dest = 'thumbs/'.$namev.'.jpg';
copy($file, $dest);
unlink($file);

$user = rand(1,100);
$liked = rand(1,300);
$disliked = rand(1,80);
$views = rand(300,800);
$videothumb = 'http://s2.maxtoop.com/media/thumbs/'.$namev.'.jpg';


$con=mysql_connect('secret');

mysql_query("SET NAMES 'utf8'", $con);
mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'", $con);
mysql_query("SET character_set_connection = 'utf8'", $con);
mysql_select_db('secret');

if (!$con){
  die("no connect to db <br />" . mysql_error());
}
$sql="INSERT INTO secretsecretsecret (`date`,`media`,`token`,`pub`, `user_id`, `source`, `title`, `thumb`,`duration`,`description`, `tags`, `category`, `views`, `liked`, `disliked`, `server`, `size`) VALUES (now(),'1','".$namev."','1','".$user."','up','".$titlev."','".$videothumb."','".$duration_in_seconds."','".$descriptionv."','".$tags."','".$cat."','".$views."','".$liked."','".$disliked."','s2','".$ext."')";
if (!mysql_query($sql,$con)){
  die('error:' . mysql_error());
}else{
    echo "seved";
}

mysql_close($con);


// a work around for now - need to remove when above works
//$duration_in_seconds = 10800
//}?>
	<?php
$conn=mysql_connect('secretsecret');

mysql_query("SET NAMES 'utf8'", $conn);
mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'", $conn);
mysql_query("SET character_set_connection = 'utf8'", $conn);
mysql_select_db('secret');

if (!$conn){
  die("no connect to db <br />" . mysql_error());
}
$sql="INSERT INTO aparat (`url`,`token`) VALUES ('".$video."','".$namev."')";
if (!mysql_query($sql,$conn)){
  die('error:' . mysql_error());
}else{
    echo "seved";
}

mysql_close($conn);
?>
سوال 2 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط imansalehi (10 امتیاز)
ویرایش 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09142 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0464 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0587 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21349 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21546 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26542 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09196 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2356 بازدید
سوال 7 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط add member_194297270 (0 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1235 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1338 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...