مقدار مقاومت را چگونه تشخیض دهیم؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.17120 بازدید

چگونه اندازه مقاومت را از روی مقاومت بخوانیم و بدست آوریم؟

سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط N.SA (541 امتیاز)
تغییر تالار 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی

برای تشخیص مقدار مقاومت به حلقه های رنگی روی بدنه آن توجّه می کنیم مقاومت ها چهار یا پنج حلقه رنگی روی بدنه خود دارند ؛ در مقاومت هایی با چهار حلقه رنگی حلقه اوّل و دوم نشان دهنده عددی است که با توجّه به جدول می توان مقدار آن را مشخص کرد ؛ حلقه سوم مضربی از ده می باشد(0/01، 0/1، 1، 10، 100، 1000، 10000 و...) که با رنگ خاصی مشخص می شود؛ حلقه چهارم نیز درصد خطای مقاومت را نشان می دهد.

جواب 1 سال قبل توسط N.SA (541 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.97924 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.262,306 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45319 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط N.SA (541 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3758 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5691 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1628 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7122 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3256 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.95166 بازدید
سوال 5 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط N.SA (541 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.61467 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...