مقدار مقاومت را چگونه تشخیض دهیم؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.148 بازدید

چگونه اندازه مقاومت را از روی مقاومت بخوانیم و بدست آوریم؟

سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط Niusha_salmani (366 امتیاز)
تغییر تالار 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی

برای تشخیص مقدار مقاومت به حلقه های رنگی روی بدنه آن توجّه می کنیم مقاومت ها چهار یا پنج حلقه رنگی روی بدنه خود دارند ؛ در مقاومت هایی با چهار حلقه رنگی حلقه اوّل و دوم نشان دهنده عددی است که با توجّه به جدول می توان مقدار آن را مشخص کرد ؛ حلقه سوم مضربی از ده می باشد(0/01، 0/1، 1، 10، 100، 1000، 10000 و...) که با رنگ خاصی مشخص می شود؛ حلقه چهارم نیز درصد خطای مقاومت را نشان می دهد.

جواب 1 سال قبل توسط Niusha_salmani (366 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.41316 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.41420 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36166 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3818 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.971,660 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.59451 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.389 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2472 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1874 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط Niusha_salmani (366 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.07435 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...