+2 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (555 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
وقتی CrystalReport نصب میکنم برنامه هایی که از SmartUI2.Ocx استفاده کرده اند کار نمیکنند(VB6)

سوالات مشابه

...