کاربر "xavi"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: sajjad huseini
محل زندگی: tabriz
وب سایت: http://fiammco.ir/ups
درباره:

فعالیت های "xavi"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط xavi ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط xavi ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "xavi"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0880 بازدید
...