کاربر "tux-world"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "tux-world"

امتیاز: 9 امتیاز (رتبه #954)
سوال ها: 5 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط tux-world ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط tux-world ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "tux-world"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18371 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11281 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18443 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.471,147 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12303 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11277 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38938 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,245 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14431 بازدید
...