کاربر "starr1983"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: سام نیا
محل زندگی: تهران
وب سایت: http://goldislanguage.com
درباره:

فعالیت های "starr1983"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط starr1983 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط starr1983 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "starr1983"

+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29543 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12119 بازدید
...