کاربر "solmaz oskouii_81021"

زمان عضویت: 6 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سولماز اسکویی
محل زندگی:
وب سایت: https://virgool.io/@solmaz.oskouie
درباره:

فعالیت های "solmaz oskouii_81021"

امتیاز: 130 امتیاز (رتبه #123)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط solmaz oskouii_81021 ›
جواب ها: 9 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط solmaz oskouii_81021 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 1 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 7 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "solmaz oskouii_81021"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4485 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49219 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2549 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45501 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4588 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.239 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3875 بازدید
+2 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41510 بازدید
...