کاربر "shayan98"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: www.20music280.tk
درباره:

فعالیت های "shayan98"

امتیاز: 230 امتیاز (رتبه #83)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط shayan98 ›
جواب ها: 24 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط shayan98 ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 2 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 20 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shayan98"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0685 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0572 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0236 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07112 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14224 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13224 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,169 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13240 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4648 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08120 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4634 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29463 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08124 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0456 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0468 بازدید
...