کاربر "shayan98"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: www.20music280.tk
درباره:

فعالیت های "shayan98"

امتیاز: 230 امتیاز (رتبه #84)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط shayan98 ›
جواب ها: 24 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط shayan98 ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 2 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 20 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shayan98"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0592 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0474 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0238 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07114 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14250 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13243 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,270 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12243 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39692 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08133 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42730 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29501 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08135 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0359 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0473 بازدید
...