کاربر "shayan98"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: www.20music280.tk
درباره:

فعالیت های "shayan98"

امتیاز: 230 امتیاز (رتبه #83)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط shayan98 ›
جواب ها: 24 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط shayan98 ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 2 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 20 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shayan98"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0588 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0573 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0237 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07113 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15238 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13232 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,219 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13243 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4664 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08127 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42685 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29480 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08126 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0458 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0472 بازدید
...