کاربر "shadibahari"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی: asieh oruji
محل زندگی: mashhad
وب سایت: https://hascoweb.com/
درباره:

فعالیت های "shadibahari"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط shadibahari ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط shadibahari ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shadibahari"

+2 رأی
8 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61375 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1766 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2187 بازدید
...