کاربر "sanatgostar"

زمان عضویت: 7 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: https://imensanatariya.ir/
درباره:

فعالیت های "sanatgostar"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #611)
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط sanatgostar ›
جواب ها: 12تمام جواب های ارائه شده توسط sanatgostar ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sanatgostar"

0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.463 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1425 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2140 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1733 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1834 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.239 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2652 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3268 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1736 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2455 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1945 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17224 بازدید
...