کاربر "salar_ai"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "salar_ai"

امتیاز: 255 امتیاز (رتبه #77)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط salar_ai ›
جواب ها: 24 (3 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط salar_ai ›
نظرها: 10
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 23 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "salar_ai"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21103 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2694 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3266 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4781 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2348 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3862 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4267 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6795 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34117 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24189 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08161 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39181 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23139 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17125 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35144 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.290 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.64307 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1674 بازدید
...