کاربر "salar_ai"

زمان عضویت: 11 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "salar_ai"

امتیاز: 255 امتیاز (رتبه #77)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط salar_ai ›
جواب ها: 24 (3 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط salar_ai ›
نظرها: 10
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 23 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "salar_ai"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2189 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2987 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3955 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6669 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2636 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5251 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6157 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0880 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37104 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26184 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08152 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41164 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21115 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17113 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39135 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2181 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65273 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1870 بازدید
...