کاربر "salar_ai"

زمان عضویت: 9 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "salar_ai"

امتیاز: 220 امتیاز (رتبه #85)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط salar_ai ›
جواب ها: 20 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط salar_ai ›
نظرها: 10
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 21 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "salar_ai"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3530 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8940 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.833 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.3349 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.492 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27179 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08148 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41141 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23110 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17102 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42125 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2378 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63229 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2170 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46146 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52158 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.89266 بازدید
...