کاربر "psdk"

زمان عضویت: 11 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی: حسین زاده
محل زندگی: کرمان
وب سایت: https://pesteala.com/
درباره:

فعالیت های "psdk"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #570)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط psdk ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط psdk ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "psdk"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2276 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1551 بازدید
...