کاربر "o1m1i1d"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "o1m1i1d"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #600)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط o1m1i1d ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط o1m1i1d ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "o1m1i1d"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.314,129 بازدید
...