کاربر "negin26"

زمان عضویت: 1 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: نگین علیزاده
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: عاشق تکنولوژی و تحقیق

فعالیت های "negin26"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط negin26 ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط negin26 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "negin26"

0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43107 بازدید
...