کاربر "nasimshadi"

زمان عضویت: 7 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "nasimshadi"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط nasimshadi ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط nasimshadi ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "nasimshadi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41269 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29104 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2784 بازدید
...