کاربر "nadi61"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "nadi61"

امتیاز: 45 امتیاز (رتبه #225)
سوال ها: 6تمام سوال های پرسیده شده توسط nadi61 ›
جواب ها: 4تمام جواب های ارائه شده توسط nadi61 ›
نظرها: 5
رأی های داده شده: 0 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "nadi61"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1948 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3748 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.786,320 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.761,362 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.642,280 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12210 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06113 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06112 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 7.5313,888 بازدید
...