کاربر "my20"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: مسعود عباسی
محل زندگی: ایلام
وب سایت: www.My20.blogfa.com
درباره: دانشجوی مهندسی IT

فعالیت های "my20"

امتیاز: 1,097 امتیاز (رتبه #23)
سوال ها: 21 (13 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط my20 ›
جواب ها: 95 (20 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط my20 ›
نظرها: 119
رأی های داده شده: 0 سوال, 8 جواب
رأی های داده شده: 8 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 93 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "my20"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08197 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23666 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,590 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.9310,009 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16411 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29739 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11324 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 2.636,706 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11306 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.852,664 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16444 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14395 بازدید
...