کاربر "my20"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: مسعود عباسی
محل زندگی: ایلام
وب سایت: www.My20.blogfa.com
درباره: دانشجوی مهندسی IT

فعالیت های "my20"

امتیاز: 1,097 امتیاز (رتبه #23)
سوال ها: 21 (13 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط my20 ›
جواب ها: 95 (20 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط my20 ›
نظرها: 119
رأی های داده شده: 0 سوال, 8 جواب
رأی های داده شده: 8 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 93 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "my20"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08149 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2453 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.581,350 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.69,150 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16323 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34678 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11262 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.573,127 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09216 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.942,431 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1234 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15332 بازدید
...