کاربر "mvali628"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: مجید والی
محل زندگی: قم
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mvali628"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #773)
سوال ها: 6تمام سوال های پرسیده شده توسط mvali628 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط mvali628 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mvali628"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0575 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56875 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.731,249 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45778 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0579 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0468 بازدید
...