کاربر "mostafa nasiri_47964"

زمان عضویت: 4 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی: نصیری
محل زندگی: رشت
وب سایت: www.zibilco.ir
درباره:

فعالیت های "mostafa nasiri_47964"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط mostafa nasiri_47964 ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط mostafa nasiri_47964 ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 1 سوال, 3 جواب
رأی های داده شده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mostafa nasiri_47964"

+1 رأی
18 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6701 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1873 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.62233 بازدید
...