کاربر "mina ghalandari_1239"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mina ghalandari_1239"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #1,021)
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط mina ghalandari_1239 ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط mina ghalandari_1239 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mina ghalandari_1239"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.321 بازدید
+2 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1370 بازدید
0 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22419 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26112 بازدید
+1 رأی
11 جواب میانگین بازدید روزانه 1.073,925 بازدید
...