کاربر "mina fakher"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی: مینا فاخر
محل زندگی: زنجان
وب سایت: https://buy-sell.shop/
درباره:

فعالیت های "mina fakher"

امتیاز: 7 امتیاز (رتبه #969)
سوال ها: 2 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط mina fakher ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط mina fakher ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mina fakher"

...