کاربر "mass nAS_19625792374"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: https://www.khadamatthehran.ir/
درباره: خدمات تاسیسات غرب تهران ارائه خدمات لوله بازکنی شبانه روز ی، تاسیسات ، لوله کشی  ، تعمیر کولر آبی غرب تهران ، سرویس کولر آبی در تهران.

فعالیت های "mass nAS_19625792374"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط mass nAS_19625792374 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط mass nAS_19625792374 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mass nAS_19625792374"

0 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3476 بازدید
...